Huisreglement

 

1. Stiptheid

1.1 Op training
Voor de training ben je uiterlijk15min voor aanvang in de kleedkamer aanwezig. Op het aanvangsuur van de training begeven we ons met de trainer naar het oefenveld. Uiterlijk 20    min. na de training word verwacht dat de kleedkamers verlaten zijn. Er moet nog schoongemaakt worden na de trainingen. Aanwezigheid op de training is verplicht. Bij afwezigheid is een reden gevraagd. (De speler moet zich kunnen verantwoorden voor zijn afwezigheid of het te laat komen)

1.2  Bij wedstrijden
Bij thuiswedstrijden ben je uiterlijk 30 min voor aanvang in de kleedkamer aanwezig. Bij wedstrijden komt men samen op de parking van Ksv Moorsele. Indien een speler door ziekte of andere omstandigheden niet in staat is aanwezig te zijn voor de training, zal de speler, of een ouder, persoonlijk de trainer uiterlijk 1 uur voor aanvang verwittigen. Bij afwezigheid op, of niet op tijd kunnen zijn op het afgesproken uur voor wedstrijden dient men 3 uur vooraf te verwittigen. Dit laat de trainers toe desnoods een andere speler op te roepen.

2. Houding
         

Wees altijd en overal beleefd. Behandel medespelers, tegenstrevers, trainers, afgevaardigden, medewerkers van de club en scheidsrechters steeds met het nodige respect. Bij aankomst en vertrek geef  je je trainers en afgevaardigden steeds een stevige handdruk. Elke speler, trainer en afgevaardigde schudt de hand van de scheidsrechter en van de tegenstrever na de wedstrijd. (ook na een verlieswedstrijd) In elke ploeg is een goede sfeer belangrijk. Negatieve uitlatingen zullen niet getolereerd worden. Pestgedrag word zeker door de trainers en sportieve cel onderzocht en met de nodige sancties bestraft. Conflicten kunnen echter wel te allen tijde met de betrokkenen worden uitgepraat.

3. Hygiëne
         

Na iedere training of wedstrijd is er mogelijkheid tot douchen. Dus voorzie je van het nodige gerief.(handdoek, zeep, slippers) Vanaf U10 is douchen verplicht na elke wedstrijd / training. Enkel met een medisch attest kan je worden vrijgesteld van het douchen. Er worden geen sieraden (horloge, ketting, armband, oorbellen, piercing, gedragen tijdens de training of wedstrijd.

4. Kwetsuren
         

Bij een kwetsuur kan je bij je trainer of  het secretariaat een ongevalsaangifte en procedure bekomen. Deze aangifte  dient binnen de 10 dagen volledig ingevuld (door de behandelende geneesheer en onze clubsecretaris-Christophe Depover) bij onze verzekeringsmakelaar ingeleverd te worden. Er moet ZEKER een klever van de Mutualiteit aangebracht worden. Binnen de 12 dagen dient het dossier ingedient te worden door de makelaar bij het sollidariteitsfonds van de Belgische Voetbalbond. Onze verzekeringsmakelaar is Luc Defraye Tel: 056/ 41.30.77 - St-Maartensplein 6 - 8560 Moorsele

DIT IS ABSOLUUT GEEN VERZEKERING! Uitleg over het verschil te bekomen bij het bestuur van de club. Wanneer, bij genezing,aan het dossier een doktersattest word toegevoegd mag de speler terug wedstrijden spelen. Dit doktersattest dient eveneens aan de Belgische voetbalbond te worden overgemaakt door de verzekeringsmakelaar. Het wordt aangeraden om voor een training of wedstrijd een lichte vetarme maaltijd te nuttigen. Het gebruik van koolzuurhoudende dranken wordt afgeraden. Een gezonde en gevarieerde voeding met voldoende verse groenten en fruit is aan te bevelen.

5 .Informatie
         

Elke eerste training van de maand ontvangt elke speler een maandprogramma. Hierop staan  alle voor die maand geprogrammeerde activiteiten. Slechts op zeer uitzonderlijke basis kunnen zich hierin wijzigingen voordoen. Dit is ook steeds op de website te vinden.

6. Kledij en materiaal
         

Iedereen die zijn lidgeld betaald heeft, ontvangt een jaarlijks veranderlijk pakket. Wedstrijdkledij wordt door de club verzorgd. Boven de wedstrijdkousen worden geen anders kleurige sokken of tape gedragen. Dit kan bij aanvang van de wedstijd met een gele kaart bestraft worden net zoals het dragen van oorbellen,polsbandjes en piercings. Voetbalschoenen: de Duiveltjes en de Preminiemen zijn van bondswege verplicht om met vaste studs te spelen. Ook voor de andere categorieën is het aan te raden om zoveel mogelijk met vaste studs (multi’s) te spelen. Zorg dat je steeds aangepast schoeisel bij hebt naargelang de weeromstandigheden. Ook een  regenvestje en lange broek zijn verplicht tijdens de trainingen in de winterperiode. Sportschoenen zijn steeds gebonden. Beenbeschermers worden zeker aangeraden op training. Trainers,neem hier jullie verantwoordelijkheid. De speler draagt zelf zijn sporttas. Spelers, trainers en afgevaardigden dragen de tot hun beschikking gestelde training om naar de wedstrijden te gaan.

7. Infrastructuur
         

De kleedkamers worden enkel gebruikt om zich om te kleden. Er wordt niet met de bal gespeeld noch tegen de deuren gestampt. De schoenen moeten buiten gereinigd worden. Dit gebeurt onder geen beding onder de douche. Het trainingsmateriaal zal volgens beurtrol steeds naar het trainingsveld gedragen en na de training weer verzameld worden. Verplaatsbare doelen worden na de training terug op de daarvoor voorziene plaatsen gezet. Er wordt niet aan de doelen of doelnetten gehangen. Kortom, het materiaal en de infrastructuur worden steeds met het nodige respect behandeld: orde in het ballenkot!

8. Vervoer
         

De verplaatsingen worden per auto gemaakt. Stipt op het afgesproken tijdstip vertrekken de auto’s. Wie rechtstreeks naar het terrein van de tegenstrever gaat, verwittigt de trainer of afgevaardigde. Voor wedstrijden wordt steeds op de parking KSV Moorsele verzameld. (Uitzonderingen mogelijk, deze dienen altijd aan de trainer gemeld te worden.)

9. Studie en voetbal
         

De studie heeft altijd voorrang op het voetbal. Indien een speler verstek moet geven door schoolverplichtingen, dient dit gemeld te worden maar zal daar steeds begrip voor getoond worden. Vergeet niet dat succes op school en succes in voetbal meestal hand in hand gaan!

10. Ouders
         

Ouders, familie en vrienden van jeugdspelers zijn van harte welkom langs de velden en in de kantine van KSV Moorsele. Toeschouwers zorgen immers voor een sfeervolle entourage bij het jeugdvoetbal. Wel wordt er verwacht dat onze supporters zich steeds als een waardige supporter trachten te gedragen en dit in al zijn facetten. Wat wij verwachten van de ouders : Positieve belangstelling maar geen overdreven aandacht voor de prestaties van uw zoon / dochter. Steun uw zoon / dochter vooral bij tegenslagen en teleurstellingen en relativeer goede prestaties. Sportief gedrag en gezond enthousiasme voor, tijdens en na de wedstrijden en dit zowel t.o.v. uw zoon / dochter, zijn / haar ploegmaats, de trainer en afgevaardigden, de tegenstrever en de scheidsrechter. U vervult een voorbeeldfunctie. (Ouder zijn) Geen inmenging in de opstelling, speelwijze en andere voetbaltechnische aspecten. Coaching tijdens de wedstrijd gebeurt door de trainer. En niet door afgevaardigden of de ouders: GEEN INSPRAAK IN SPORTIEF BELEID. Wij spreken af dat er i.v.m. selectie, niet-selectie, wissels, positiekeuzes eventueel enkel aan de speler zelf uitleg zal gegeven worden. Dit om misverstanden te vermijden en problemen te voorkomen. Indien gewenst kan een onderhoud met de trainer gevraagd worden. Wel niet zomaar, Graag na afspraak !!

Het betalen van jeugdspelers voor geleverde prestaties (premie voor doelpunten) is uit den boze. Wij vragen ook uw kind niet te straffen door het bijwonen van trainingen of wedstrijden te verbieden. Gelieve uw negatieve kritiek te beperken en desgevallend deze rechtstreeks aan de sportief verantwoordelijke (en niet naar de trainer, afgevaardigde of andere ouders) mede te delen. Dit is zeer belangrijk in het kader van het creëren van een goede sfeer in alle geledingen van de club. Er wordt gevraagd dat u een paar keer per jaar mee de armen uit de mouwen steekt bij clubactiviteiten, zoals tornooi, mossel- of kaas- en wijnavond. Tracht rekening te houden met de data van de geplande wedstrijden en tornooien zodat uw zoon / dochter steeds aanwezig kan zijn. Voor vragen of problemen i.v.m. het sportieve, als dat nodig blijkt te zijn, kun je steeds terecht bij de jeugdcoördinator. Voor extrasportieve vragen kan je steeds de afgevaardigden contacteren. Voor de veiligheid van onze jeugd, vragen wij de ouders om hun kinderen af te halen / aanwezig te zijn op het einde van de training.           Gsm’s worden uitgezet bij aankomst in de kleedkamers.            

11. Wedstrijden
         

Deelname aan wedstrijden is een beloning voor de inzet en de kwaliteiten van de spelers. Reserve staan kan verschillende oorzaken hebben: niet je best doen op training, niet aan de eisen van de trainer voldoen. (opdrachten niet of onvoldoende uitvoeren) Niet in orde zijn met afspraken (vb : zonder verwittiging wegblijven, trainer wordt steeds verwittigd bij afwezigheid), soms ook ter bescherming van de speler (overbelasting – terugkeer uit blessure, …), of als straf voor de speler wegens wangedrag.

12. Testen
       

Het is enkel toegelaten om deel te nemen aan trainingen of wedstrijden van andere ploegen na het contacteren van de sportief verantwoordelijke en NA het krijgen van een schriftelijke toelating.

13. Administratie
       

Adres- en andere administratieve wijzigingen worden zo snel mogelijk doorgespeeld naar de verantwoordelijke coördinator. Deze speelt alles door naar het secretariaat. Zorg er voor dat je ten allen tijde een gsm-nr of email adres nalaat.

14. Schorsingen
         

Bij wangedrag binnen of buiten de club kan door de trainer, de coördinator, de afgevaardigde of het bestuur een disciplinaire straf worden opgelegd na raadpleging van alle betrokken personen.

15. Sponsoring
         

Alle sponsoring verloopt via het bestuur van KSV MOORSELE.