Panathlon verklaring

Met deze verklaring gaan we de verbintenis  aan om, over de discussie heen, heldere gedragsregels vast te leggen  bij het nastreven van de positieve waarden in de jeugdsport.
 
We verklaren dat:
 
1. We de positieve waarden in de jeugdsport actiever, met volgehouden inspanning en met goede planning zullen nastreven.
 
 • Op  het vlak van training en competitie zullen we op evenwichtige manier  vier hoofddoelen nastreven: de ontwikkeling van de motorische  (technische en tactische) vaardigheid, een gezonde en veilige  competitieve stijl, een positief zelfbeeld en goede sociale  vaardigheden. Hierbij zullen we ons laten leiden door de noden van het  kind.
 • We geloven dat de drang om uit te blinken en te winnen,  succes en plezier net als mislukking en frustratie te ervaren,  integrerend deel uitmaken van de competitiesport. We zullen kinderen de  kans geven zich dit eigen te maken en het te integreren (binnen de  structuur, de regels en de beperkingen van het spel) in hun prestatie en  we zullen hen helpen hun emoties te beheersen.
 • We zullen  speciale aandacht schenken aan de leiding en opleiding van kinderen aan  de hand van modellen die de ethische en humanistische principes in het  algemeen en de fair-play in de sport in het bijzonder naar waarde  schatten.
 • We zullen ervoor zorgen dat kinderen betrokken worden bij het besluitvormingsproces in hun sport.

2. We onze inspanningen zullen voortzetten om alle vormen van discriminatie uit de jeugdsport te bannen.

Dit  heeft te maken met het fundamentele ethische principe van gelijkheid,  dat sociale rechtvaardigheid en gelijke verdeling van de mogelijkheden  vereist. Laatbloeiers, gehandicapten en minder getalenteerde kinderen  zullen dezelfde kansen krijgen om aan sport te doen en zullen dezelfde  professionele begeleiding krijgen die ter beschikking staat van  vroegmature, valide en meer getalenteerde kinderen zonder onderscheid  van geslacht, ras of cultuur.

3. We erkennen en aanvaarden  het feit dat sport ook negatieve effecten kan veroorzaken en dat er  preventieve en curatieve maatregelen nodig zijn om kinderen te  beschermen.
 
 • We zullen de psychische en  fysieke gezondheid van kinderen maximaal bevorderen door ons in te  spannen om bedrog, doping, misbruik en uitbuiting tegen te gaan en de  kinderen te helpen mogelijke negatieve effecten ervan te overwinnen.
 • We  aanvaarden dat het belang van de sociale omgeving van het kind en het  motiverende klimaat nog steeds onderschat worden. Daarom zullen we een  gedragscode ontwikkelen, aanvaarden en toepassen met klaar vastgelegde  verantwoordelijkheden voor allen die betrokken zijn bij het netwerk rond  de jeugdsport: sportorganisaties, sportleiders, ouders, opvoeders,  trainers, sportmanagers, sportbesturen, artsen, kinesisten, diëtisten,  psychologen, topatleten, de kinderen zelf…
 • We raden sterk aan dat ernstig wordt overwogen om organen te creëren op de gepaste niveaus om deze code op te volgen.
 • We steunen systemen ter registratie en accreditatie voor trainers en coaches.
 
4.  We verwelkomen de steun van sponsors en de media, maar we geloven dat  die steun in overeenstemming moet zijn met de hoofddoelstellingen van de  jeugdsport.
 
 • We verwelkomen sponsoring van  organisaties en bedrijven alleen wanneer dit niet botst met het  pedagogische proces, de ethische basis van de sport en de  hoofddoelstellingen van de jeugdsport.
 • We geloven dat het niet  alleen de functie van de media is om reactief te zijn, dit betekent een  spiegel te zijn van de problemen van onze maatschappij, maar ook  pro-actief, dit betekent stimulerend, opvoedend en vernieuwend.

5. Daarom onderschrijven we formeel het ‘Panathlon Charter over de Rechten van het Kind in de Sport’.

Alle kinderen hebben het recht

 • Sport te beoefenen
 • Zich te vermaken en te spelen
 • In een gezonde omgeving te leven
 • Waardig behandeld te worden
 • Getraind en begeleid te worden door competente mensen
 • Deel te nemen aan training die aangepast is aan hun leeftijd, individueel ritme en mogelijkheden
 • Zich te meten met kinderen van hetzelfde niveau in een aangepaste competitie
 • In veilige omstandigheden aan sport te doen
 • Te rusten
 • De kans te krijgen kampioen te worden, of het niet te worden
Dit  alles kan alleen worden bereikt wanneer regeringen, sportfederaties,  sportagentschappen, bedrijven voor sportartikelen, media, zakenwereld,  sportwetenschappers, sportmanagers, trainers, ouders en de kinderen zelf  deze verklaring onderschrijven.
 
GENT, 24 September 2004   
 
Copyright Charter: Service des loisirs de la Jeunesse, (D.I.P.) Genève - Copyright Declaration: Panathlon International

Meer info op www.panathlonvlaanderen.be